Monitoring: van de bebouwde kom tot de Waddenzee

Monitoring op de Waddenzee

In het belang van natuurbehoud en van de gaswinning op de Waddenzee, hebben we samen met de NAM eind mei 2018 een Topcon monitoringsysteem voor bodemdaling geplaatst. Dat is een bijzondere uitwerking van onze expertise op het gebied van monitoring, waar we erg trots op zijn. En het begon juist allemaal ver weg van de natuur, in de dichte bebouwing…

Meten is weten
Bouwprocessen vinden steeds meer plaats in dichtbevolkte gebieden. Nederland wordt steeds voller, dus het is belangrijk om zo min mogelijk overlast en schade in de omgeving te veroorzaken tijdens de bouw. Denk aan geluidsoverlast of planschade. Burgers, bedrijven en overheden zijn hier steeds meer mee bezig. Daarom is het belangrijk om te meten of er overlast en schade veroorzaakt wordt en zo ja, hoeveel dan. Door monitoring in te zetten, is dit exact te achterhalen.

Vooraf wordt een nulmeting gedaan, om welk onderwerp het ook gaat. Dat kan een scan van de omgeving zijn, maar ook van een gebouw. Onze techniek meet dan tot op de millimeter nauwkeurig hoe het gebouw erbij staat voordat er in de buurt gebouwd gaat worden. Stel dat er na het slaan van heipalen verzakking of een scheur ontstaat in het gebouw, dan kun je dat inzichtelijk maken met monitoring. Je meet het, dus je weet het. Daardoor kun je vroegtijdig ingrijpen en zo meer schade voorkomen.

Monitoring draagt ook bij aan de veiligheid op de bouwplaats. Het in aanbouw zijnde gebouw of bouwwerk kan gemonitord worden, waardoor een tijdige alarmering plaatsvindt bij bijvoorbeeld een verzakking of dreigende instorting.

Nieuw van Topcon: Delta Watch
Monitoring van gebouwen gebeurt al een tijdje. Nieuw van Topcon dit jaar is een toevoeging hierop dat Delta Watch heet. Deze hard- en software monitort heel veel verschillende soorten sensoren tegelijk. Water, geluid, trillingen en ga zo maar door. Zo kunnen ook voorbodes van schades en andere overlastgevende bronnen worden waargenomen, zodat er in een heel vroeg stadium al actie ondernomen kan worden. Delta Watch is dus de overtreffende trap van monitoring: voorspelling door permanente metingen.

Dankzij Delta Watch kunnen aannemers meer punten verdienen voor de gunning bij tenders . Bijvoorbeeld als de uitschrijvende partij vraagt wat de aannemer eraan doet om schade te voorkomen en de omgeving tevreden te houden. Alles is meetbaar en er kan snel actie ondernomen worden. Dat maakt monitoring met Delta Watch extra aantrekkelijk.

Voorspellen in de Waddenzee
Topcon heeft een variant op monitoring met Delta Watch toegepast in de Waddenzee. Daar monitort ons systeem de bodemdaling door middel van tientallen vaste peilpunten. Als de waardes gelijk blijven, daalt de bodem niet. Het gaat hier om millimeterwerk, maar zelfs een kleine daling kan al effect hebben op de flora en fauna. Dat hoeft overigens geen negatief effect te zijn, zoals te lezen is in dit artikel. Maar het is wel goed om de verschillen te meten en in kaart te brengen.

Meer verhalen